Кафедра телекомунікаційних систем заснована в 1965 році в складі радіотехнічного факультету Київського інституту інженерів цивільної авіації під назвою “Кафедра авіаційного зв’язку”. Кафедру очолив доцент Босий М.Д., провідний фахівець в галузі зв’язку, автор великої кількості підручників, навчальних посібників, в тому числі “Справочника радиолюбителя” обсягом 1152 сторінки. На час створення кафедри на ній працювало вісім викладачів, в тому числі тодішній декан радіотехнічного факультету доцент Ластовський М.С.

В 1970 році кафедру очолив д.т.н., професор Ігнатов Володимир Олексійович(05.06.1938, Київ) — фахівець у галузі авіаційної радіотехніки. Д-р тех. н. (1971), проф. (1973). Засл. діяч н. і т. України (1991). Держ. премія України в галузі н. і т. (1996). Майстер спорту СРСР з вільної боротьби. (1958). Чемпіон України (1960). Закін. Київ. ін-т інж. цивіл. повітр. флоту (1961), де й працює відтоді (нині Нац. авіац. ун-т): 1971—2001 — зав., від 2001 — проф. каф. телекомунікац. систем, Заслужений професор НАУ, водночас 1980—85 — декан ф-ту радіоелектрон. обладнання.

Ігнатов Володимир Олексійович

Учень наукової школи всесвітньо відомого вченого Заслуженого професора НАУ д.т.н. проф. Ільницького (1961-1971). В свою чергу, є родоначальником наукових шкіл видатних вчених професорів: Маньшин Г.Г., Конахович Г.Ф., Яновський Ф.Й., Стеклов В.К., Первунінський С.М. та інших.

Лауреат Золотої медалі Всесвітньої Організації Інтелектуальної Власності (1996). Академік Академії зв’язку України (1993). Академік Міжнародної Академії Інформатизації при ООН (1996).

В 1994 році, як представник України, Віденською Генеральною Асамблеєю Ігнатов В.О. був обраний до складу виконавчого комітету Міжнародної Федерації Винахідницьких Асоціацій, де відповідає за розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності у країнах Центральної та Східної Європи.

Нагороджений медалями Виставок Досягнень Народного Господарства СРСР і БРСР (Москва, Мінськ, 1974, 1975), Почесними знаками: «Кращий винахідник Київського інституту інженерів цивільної авіації» (1978). «Відмінник винахідництва й раціоналізаторства СРСР» (1980), «Відмінник Аерофлоту» (1983), «За відмінні успіхи в області вищої освіти» (1984), «Ударник п’ятирічки» (1980, 1985), «Переможець соціалістичного змагання» (1985-1987). Президією Всесоюзного товариства винахідників і раціоналізаторів СРСР тричі був нагороджений Почесним знаком «Відмінник винахідництва й раціоналізаторства п’ятирічки» (1970-1985).

Автор 492 наукових, навчальних і методичних робіт, у тому числі 71 винаходу, 6 підручників і навчальних посібників, 14 книг і монографій.

Один з ініціаторів англомовного проекту. Поставив і англійською мовою викладає курси: «Основи теорії передачі інформації», «Основи наукових досліджень», «Системи мобільного електрозв’язку і передачі даних цивільної авіації», «Системи повітряного електрозв’язку цивільної авіації», «Системи наземного електрозв’язку цивільної авіації», «Методологія наукових досліджень».

Наукові інтереси пов’язані з розробкою оригінальних конкурентоспроможних на світовому ринку високоефективних ресурсозберігаючих інтелектуальних технологій для оптимального управління якістю й надійністю радіоелектронних систем і аерокосмічних комплексів.

Результати досліджень широко використовують у своїй практичній діяльності провідні авіакомпанії миру: Аерофлот, Міжнародні авіалінії України, Аеросвіт, Інтерфлюг, Малев, Люфтганза, Аir France та інші.

Використання результатів досліджень сприяє успішному розв’язанню актуальних проблем забезпечення високих безпеки, регулярності й комерційній ефективності польотів, культури авіаційного сервісу.

На кафедрі під керівництвом професора Ігнатова В.О. заснована всесвітньо відома наукова школа в області авіаційної й космічної радіоелектроніки. Тут підготовлено 35 кандидатів і 19 докторів наук для багатьох країн світу: СРСР, Росія, Україна, Болгарія, Йорданія, Камерун, Куба, Німеччина, Угорщина.

Серед учнів наукової школи є сьогодні всесвітньо відомі вчені, які стали засновниками власних наукових шкіл, доктори технічних наук професори Конахович Г.Ф., Петрашевський О.Л., Маньшин Г.Г., Кучер О.Г., Яновський Ф.Й., Таджі Т.А., Глухих І.М., Первунінський С.М., Стеклов В.К., Компанець Л.Ф., Шумлянський І.І., Доровський В.О., Жураховський Ю.П. та інші.

Професор Ігнатов В.О. був автор і науковий керівник ряду державних комплексних програм, проектів і робіт СРСР та України (автоматизація посадки повітряних суден та управління повітряним рухом повітряних суден і супутників Землі, розвиток інтелектуальної власності України, розробка мереж магістрального й мобільного електрозв’язку України, створення «Системи електронного документообігу для органів державного управління» Єдиної державної комп’ютерної системи “Кадри” та інших), що мають важливе народногосподарське значення.

Перший заступник голови Ради товариства винахідників і раціоналізаторів України, відповідальний за зв’язки товариства з адміністрацією Президента України, Верховною Радою й Кабінетом Міністрів України, а також за міжнародні відносини товариства.

Найбільш відомі монографії, підручники, книги:

 • Оптимізація обслуговування радіоелектронних пристроїв. К., 1969;
 • Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем. Москва, 1974;
 • Элементы теории оптимального обслуживания технических изделий. Минск, 1974;
 • Обмен аналоговой информацией с ЭЦВМ. Минск, 1975;
 • Диагностические комплексы систем автоматического самолетовождения. Москва, 1975;
 • Повышение эффективности УКВ радиосвязи. Москва, 1977;
 • Личность: сущность, становление, развитие. К., 1991;
 • Теория информации и передачи сигналов: Підруч. Москва, 1979, 1991.
 • Information theory and telecommunications: Посібник. К., 2006.

Макет інформаційно-логичного вимірювального комплексу перед демонстрацією на Виставці досягнень народного господарства СРСР та БРСР. На фото учасники розробки ( з права на ліво Ігнатов В.А., Трифонов В.І., Конахович Г.Ф., Ярмоленко О.М., Костановський В.В.

Інтелектуальна власність наукової школи захищена більш ніж 127 авторськими свідоцтвами СРСР, патентами України.

Найбільш відомі публікації і патенти 2006-2010 років:

 • Даниліна Г.В. Гузій М.М., Ігнатов В.О., Милокум Я.В. Методи і алгоритми оптимального управління трафіком в обчислювальних мережах. Проблеми інформатизації та управління. К.: НАУ, 2006. — Вип.17. С. 32-37.
 • Игнатов В.А., Кудренко С.А., Никулин В.И., Вельдяскина М.И. Теоретическое обоснование оптимального управления обработкой сигналов в интегрированных аэрокосмических навигационных комплексах. Харьков.-НАКУ.- Авиационно-космическая техника и технология. 2007. № 3 (39).- С.66-71.
 • Аль-Шаро Я.М., Гузий Н.Н., Игнатов В.А. Оптимальное диагностирование компьютерных сетей. Проблеми інформатизації та управління. – К.: НАУ, 2008, Вип.8. С.54-59.
 • Ignatov V.O., Wu ZIJUAN. Optimal traffic service in communications networks. Электроника и системы управления. К.: НАУ, 2008.-Вип.18. С.54-59.
 • Пат. U2008 Україна №45288. МПК G01C 3/00. Паралельний спосіб оптимального керування комплексуванням вимірників при нерівно точних вимірах фізичних величин/ Ігнатов В.О., Конахович Г.Ф., Кудренко С.О., Нікулін В.І. Заявл.09.12.2008; опубл. 10.11.2009. Бюл. №21, 2009.
 • Пат. U2008 Україна №45289. МПК G01C 3/00. Рекурентний спосіб оптимального керування комплексуванням вимірників при нерівно точних вимірах фізичних величин/ Ігнатов В.О., Конахович Г.Ф., Кудренко С.О., Нікулін В.І. Заявл.09.12.2008; опубл. 10.11.2009. Бюл. №21, 2009.

В 2001 році наукового керівника школи за вагомий внесок в розвиток інформаційних технологій на Генеральній Асамблеї Міжнародної Академії Інформатизації при ООН було обрано академіком (UN IAI Full Member) з врученням Почесного диплому.

В 2001 році в Цюріху науковим керівником школи спільно з деякими іншими громадянами країн Європи з метою захисту інтересів інтелігенції створено і очолено Європейський клуб інтелігенції як неформальну міжнародну благодійну організацію. Розроблено довгострокову Програму міжнародної благодійної діяльності МБО ЄКІ на період 2001-2011 роки, виконання якої сприяє досягненню статутних цілей. В цій програмі передбачено ідейне та наукове керівництво глобальним проектом ООН «Оптимальне управління розвитком земної цивілізації в 3-ому тисячолітті».

В 1987 році на базі кафедр “Авіаційного зв’язку”, “Радіолокації” та “Радіонавігації” була створена кафедра “Експлуатації та ремонту бортового радіоелектронного обладнання”, яка в 1999 році отримала назву кафедри “Телекомунікаційних систем”.

З 2002 року кафедру очолює д.т.н., професор, заслужений працівник транспорту України Конахович Г.Ф.

Найбільш відомими публікаціями професора Конаховича Г.Ф. є

 • Системи радіозв’язку. Навчальний посібник. Київ -2004.
 • Компьютерная стеганография . Теория и практика. –К. МК-Пресс,-2006.
 • Защита информации в телекоммуникационных системах.-К. МК- Пресс,-2005.
 • Сети передачи пакетных данных. К. МК-Пресс,-2007.
 • Специальный радиомониторинг. М. Издательский дом Додэка ХХІ,-2007.
 • Энциклопедия безопасности авиации. К. Техника, 2008.
 • Захист інформації в мережах передачі даних. Підручник К. Вид-во НВП ІНТЕРС ЕРВІС,-2009.
 • Теорія електричного зв’язку . Навчальний посібник –Львів. Магнолія,-2010.

За останній період під керівництвом професора Конаховича Г.Ф. підготовлені та успішно захищені такі роботи:

 • Аль-Хенті Мухаммед Фавзі (к.т.н.) Методи підвищення ефективності та забезпечення достовірності передачі інформації в мобільних телекомунікаційних систем. -1998р.
 • Сухопара О.М. (к.т.н.) Розробка та дослідження системи технічного обслуговування наземних систем зв’язку цивільної авіації.- 2004р.
 • Кочергін Ю.А. (к.т.н.) Дослідження шляхів підвищення завантаженості обладнання авіаційних телекомунікаційних мереж.-2006р.
 • Курушкін В.Е. (к.т.н) Розробка технології диференційного обслуговування з гарантованим сервісом на базі обладнання FrameRelay.- 2007р.
 • Муранов О.С. (к.т.н.) Підвищення якості технології адаптивного управління трафіком пакетних телекомунікаційних мереж.- 2010р.
 • Голубнічий О.Г. (к.т.н.) Методи забезпечення прихованості передавання інформації у широкосмугових радіосистемах.-2010р.
 • Пузиренко О.Ю. (к.т.н.) Комп’ютерні системи стеганографічної обробки і захисту інформації у цифровому звуковому мовлені.- 2012р.
 • Чечельницький В.Я. (д.т.н) Методологія підвищення ефективності телекомунікаційних систем на основі інтеграції канального кодування та шифрування даних.-2013р.
 • Одарченко Р.С. (к.т.н.) Методи підвищення пропускної здатності каналів стільникових мереж четвертого покоління.-2013р.

Крім того за останній час підготовлені та захищені дисертації : Ткалічем О. П. та. Кудренко С.О. на здобуття ступеню кандидата технічних наук і Мачаліним І. О. та Козлюк І.О. на здобуття ступеню доктора технічних наук. Усі вони згодом отримали вчене звання доцента та професора відповідно.